ROB WILTON THEATRICALIA
BACK
1929-30: John Gielgud as Hamlet
JOHN GIELGUD
as Hamlet
Old Vic, 1930