ROB WILTON THEATRICALIA
BACK
1928: Ernest Milton as HAMLET
Ernest Milton
as Hamlet